Kontakt:

99-300 Kutno ul. Podrzeczna 2

tel. +48 24-254-22-84

fax. +48 24-254-22-84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość.

 

Dotychczasowy limit roczny wynoszący 20 000 zł dla podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym oraz 40 000 zł dla podatników kontynuujących sprzedaż zostaje zastąpiony limitem 20 000 zł, obowiązującym podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych przez cały rok, a proporcjonalnie zmniejszanym w przypadku podatników rozpoczynających taką sprzedaż w trakcie roku.

W dalszym ciągu u podatników VAT przez wartość sprzedaży rozumie się sprzedaż netto, czyli bez podatku od towarów i usług.

Kryterium „rozpoczęcia sprzedaży” a „rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych”

Na uwagę zasługuje to, że na gruncie dotychczasowego rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 930) istotny był sam fakt rozpoczęcia sprzedaży, zaś od roku 2013 warunkiem będzie to, aby była ona dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: sprzedaż na rzecz osób fizycznych).

Oznacza to, że podatnik, który rozpoczął w 2011 r. sprzedaż (bez znaczenia, na czyją rzecz przedsiębiorców czy osób fizycznych), był traktowany w 2012 r. jako kontynuujący sprzedaż, a co za tym idzie – miał prawo do limitu 40 000 zł. Obecnie zaś podatnik, który w 2012 r. rozpoczął sprzedaż, ale nie dokonał jej na rzecz osób fizycznych, w 2013 r. będzie traktowany jako ten, który dopiero rozpocznie taką sprzedaż.

Jak obliczyć limit w razie rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku?

Kwota 20 000 zł, o której mowa w rozporządzeniu, to limit roczny. W przypadku podatników, którzy rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych w trakcie roku, musi zostać ona proporcjonalnie pomniejszona. Należy tego dokonać z dokładnością co do dnia, podobnie jak to ma miejsce przy obliczaniu limitu obrotu dla celów zwolnienia z podatku VAT.

Problematyka kas fiskalnych u podatników, którzy:

1) w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych, ale obrót nie przekroczył 20 000 zł:

Przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wprowadza zwolnienie w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli obrotu 20 000 zł. Z uwagi na dalszą część tego przepisu oczywiste jest, że chodzi tu o podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie później niż z dniem 1 stycznia tego poprzedniego roku.

Dalej bowiem czytamy, że jeżeli podatnik rozpoczął taką sprzedaż w trakcie poprzedniego roku podatkowego, wówczas istotne dla zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jest to, aby kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że gdyby nie przepis przejściowy, tj. § 7 ust. 2 rozporządzenia, podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych w trakcie 2012 r. obowiązywałby limit odpowiednio pomniejszony – w zależności od okresu prowadzonej sprzedaży.

Zgodnie zaś z tym przepisem w przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwotę uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota 20 000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.

Oznacza to, że ze zwolnienia mogą skorzystać zarówno ci podatnicy, którzy dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych przez cały rok 2012, jak i ci, którzy rozpoczęli ją w trakcie 2012 r. Ważne jest tylko to, aby nie został przekroczony limit 20 000 zł.

Podmioty spełniające powyższe kryteria korzystają ze zwolnienia, wchodząc w nowy rok podatkowy. Jednakże muszą mieć na uwadze § 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Przykład:

Pani Anna w 2012 r. osiągnęła obrót z racji sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 500 zł. W okresie od stycznia do maja 2013 r. przekroczyła obrót z tego tytułu w wysokości 20 000 zł.

Oznacza to, że od 1 sierpnia 2013 r. ma obowiązek prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.

2) w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych i obrót przekroczył 20 000 zł:

Podatnicy ci nie mają prawa do kontynuowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Wyżej przytoczony § 5 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy od przekroczenia obrotu 20 000 zł na rzecz osób fizycznych.

Przykład:

Pan Marek w 2012 r. osiągnął kwotę 32 300 zł z tytułu obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Z uwagi na to, że obrót ten został przekroczony do 31 grudnia 2012 r., pan Marek ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy nie później niż od 1 marca 2013 r.

3) w 2012 r. nie prowadzili sprzedaży na rzecz osób fizycznych:

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Przykład:

Pani Ewa rozpoczęła sprzedaż na rzecz osób fizycznych 1 grudnia 2013 r. Nie będzie przysługiwał jej cały limit 20 000 zł, aby móc korzystać ze zwolnienia. Musi go samodzielnie wyliczyć.

Od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. 1 grudnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r. minie 31 dni. Oznacza to, że limit roczny 20 000 zł trzeba podzielić przez 365 dni w roku i pomnożyć przez 31. Uzyskamy kwotę limitu 1698,63 zł.

Jeśli Pani Ewa nie przekroczy tej kwoty sprzedaży do końca 2013 r., od 1 stycznia 2014 r. będzie miała prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej (aż do momentu, gdy w 2014 r. przekroczy obrót w wysokości 20 000 zł).

Uwaga: rozporządzenie dotyczy zarówno podatników będących osobami fizycznymi, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jak i podatników podlegających pod reżim ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Te ostatnie podmioty mogą postanowić, że ich rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że zasady wynikające z rozporządzenia należy stosować z uwzględnieniem obowiązującego podatnika roku podatkowego.